Passend en uitdagend onderwijs

Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op de beste ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, voor de leerling die extra hulp nodig heeft op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied en voor het kind dat meer- of hoogbegaafd is.

'Bij ons mogen kinderen hun eigen eigenheid ontdekken, vormgeven en inzetten.'

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ons het uitgangspunt bij:

  •     het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
  •     het bepalen van de grenzen van de zorg.
  •     het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom de zorgplicht en passend onderwijs. 

 

Arrangementen
Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Scholen stellen hiervoor zelf zogenaamde arrangementen voor hun leerlingen op. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Bij Vivente – waarvan De Zevensprong deel uitmaakt – hebben we alle kennis en ervaring in huis om uw kind passend onderwijs aan te bieden. 

'Wij dagen kinderen uit altijd het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden.'

Lees hieronder meer over:

  •     EUREKA-lessen op VO
  •     uitdagingen binnen het onderwijs
  •     Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
 

Eureka-lessen
Het kan zijn dat een kind extra uitdaging nodig heeft. Naast ‘pluswerk’ in de klas bieden wij vanaf groep 5 ‘Eurekalessen’. Onder schooltijd krijgen deze kinderen uitdagende opdrachten die passen bij hun ontwikkelingsniveau en manier van leren. 

Uitdagingen binnen het onderwijs
Kinderen krijgen een taakbrief op hun eigen niveau. Hierbij gaan we uit van een basisgroep, reductiegroep en een plusgroep. Binnen de basisgroep krijgen de kinderen stof aangeboden op hun niveua. De reductiegroep krijgt minder stof aangeboden. Dit kan zijn dat ze minder hoeven te maken of wanneer ze op een eigen leerlijn zitten ook andere stof aangeboden krijgen. De plusleerlingen krijgen aanvullende opdrachten. Het kan zijn dat ze werk uit andere methoden maken ter verdieping of verbreding of ze krijgen andere opdrachten vanuit de Pittige plus toren. Hier doen wij ook een beroep op andere intelligenties.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelden gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.

Het Samenwerkingsverband PO 2305 beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het (S)BO. Wanneer u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u schriftelijk een klacht indienen:
Samenwerkingsverband 2305PO
Postbus 290
8000AG Zwolle
info@2305PO.nl